به نظرم من لینوکس کار کردن خیلی مهمه منظورم استفاده صرف نیست منظورم اینه واقعا بهش تسلط داشته باشی خیلی مواقع کارت را راه می اندازه اینجا میخواهم در مورد این بنویسم که چه منابعی واقع خوبه این پست را هر چند وقت یک بار به روز میکنم